V časti  Novinky - Informácie – vľavo hore nájdete zverejňovanie podľa  Zákona č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení novely č.546/2010 Z.z. a Verejné obstarávanie.

 

Služby

Materská škola v Senici prevádzkuje osem elokovaných pracovísk so zameraním na predškolskú výchovu:

EP ul. Kalinčiakova 294 Senica - zástupkyňa  p. Miroslava Císarová 

EP  Kolónia 544  Senica - zástupkyňa Bc. Mária Blanáriková

EP ul. Robotnícka 114/6  Senica - zástupkyňa p. Erika Hazuchová

EP Martina Bartoňa 5171  Senica - zástupkyňa p. Veronika Plottová

EP ul. J. Kráľa 729  Senica - zástupkyňa  Mgr. Anna Batková

EP ul. Komenského 1039  Senica - zástupkyňa Monika Palicová

EP ul. Hollého 744/36  Senica - zástupkyňa Mgr. 0ľga Chovancová

MŠ  L. Novomeského 1209/2  Senica - zástupkyňa p. Viera Hurbanová 

PREVÁDZKA V KAŽDOM EP MŠ , L. NOVOMESKÉHO 1209/2 JE OD 6.30 do 16.30 hod.

 

  • PODMIENKY PRIJÍMANIA DETÍ DO MŠ:  

Podmienky prijímania detí do MŠ.docx

 

 

  • PLATBY: 

- za stravu: IBAN SK62 5600 0000 0092 1458 4006 - poplatok sa uhrádza mesačne vopred do 15. dňa predchádzajúceho kalendárneho mesiaca vo výške 1,45 Eur/deň + réžia 5,00 Eur/mesiac

- za stravu: predškoláci (deti, ktoré do 31.8. príslušného roku dovŕšia 5 rokov) a deti v hmotnej núdzi  - poplatok sa uhrádza mesačne vopred do 15.  dňa  predchádzajúceho kalendárneho mesiaca  vo výške 0,25 Eur/deň + réžia 5,00 Eur/mesiac

- poplatok za MŠ: IBAN SK14 5600 0000 0092 1458 7004 - poplatok sa uhrádza mesačne vopred najneskôr do 10. dňa predchádzajúceho kalendárneho mesiaca  vo výške 22 Eur mesačne. 

Príspevok na výchovu a vzdelávanie detí materských škôl môže ministerstvo školstva poskytnúť v zmysle § 6b zákona č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov.

Deti, ktoré majú v danej MŠ jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky ďalej deti, ktoré sú členmi domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi a zákonný zástupca dieťaťa túto skutočnosť preukáže riaditeľovi MŠ, mesačný príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov v MŠ neplatia.

 

  • ŽIADOSŤ O PRIJATIE DIEŤAŤA DO MŠ:

 

Žiadosť o prijatie do MŠ.docx

 

 

  • ČESTNÉ PREHLÁSENIE RODIČA:

Čestné prehlásenie rodiča.doc

 

 

  • ŽIADOSŤ O NEUHRADENIE PRÍSPEVKU:

žiadosť o neuhradení príspevku.docx

 Neváhajte a obráťte sa na nás s akýmkoľvek dotazom, či pripomienkou.

   

      Vyhlásenie o bezinfekčnosti:

 
 

Vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa o bezinfekčnosti od 3.5.2021.docx

 

 


Kontakt

Materská škola

L. Novomeského 1209/2
Senica
905 01


Riaditeľstvo 034/6546151, 034/6546152,
mob:0905579546
Elokované pracoviská: Kalinčiakova 034/6514103

Kolónia 034/6514153

Robotnícka 034/6512551

Martina Bartoňa 034/6512101

J.Kráľa 034/6514828

Komenského 034/6512114

J.Hollého 034/6514727

L.Novomeského 034/6515291