04.04.2016 15:04

PODÁVANIE ŽIADOSTÍ O PRIJATIE DIEŤAŤA NA PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE

 

Riaditeľka MŠ ul. L. Novomeského 1209/2 Senica Mgr. Marta Haslová oznamuje rodičom, že podávanie  žiadostí o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do jednotlivých elokovaných pracovísk /EP/ na školský rok  2016/2017 sa uskutoční v dňoch od 2.mája 2016 do 13.mája 2016.

 

PODMIENKY PRIJÍMANIA DETÍ DO MŠ:

S  prihliadnutím na § 3 vyhlášky č. 306/2008 Z.z. o materskej škole  a na § 59 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní /školský zákon/ a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamuje riaditeľka MŠ Senica nasledovné podmienky prijímania detí do MŠ:

Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma dieťa spravidla od troch do šiestich rokov.

Prednostne sa prijímajú deti, ktoré dovŕšili päť rokov veku , deti s odloženou školskou dochádzkou a dodatočne odloženou školskou dochádzkou.

Rozhodnutie o odklade plnenia povinnej školskej dochádzky dieťaťa predloží zákonný zástupca zástupkyni materskej školy.  Rozhodnutie o dodatočnom odklade plnenia povinnej školskej dochádzky dieťaťa predloží zákonný zástupca spolu so žiadosťou o prijatie dieťaťa do materskej školy aj s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast.

Pred nástupom do MŠ musí mať každé dieťa osvojené základné hygienické návyky, základy sebaobsluhy a musí ovládať základy stolovania / dieťa nesmie nosiť plienky, vie sa pýtať na WC, vie sa obuť, vyzliecť, dokáže jesť lyžicou a piť z pohára/.

V prípade zvýšeného záujmu o prijatie detí do MŠ, ktorý by mohol prekročiť kapacitu

MŠ sa bude zohľadňovať splnenie nasledovných kritérií:

a) trvalý pobyt aspoň jedného zo zákonných zástupcov dieťaťa, alebo dieťaťa v Senici

b) k 15. 09. príslušného kalendárneho roku dieťa dovŕši fyzický vek tri roky,

c) zamestnanosť zákonných zástupcov,

d) starostlivosť slobodnej matky alebo osamelého rodiča o dieťa,

e) sociálne znevýhodnené prostredie dieťaťa - potrebné predložiť potvrdenie z príslušného

úradu práce, sociálnych vecí a rodiny,

g) starší súrodenec, ktorý navštevuje tú istú MŠ,

Deti po dovŕšení dvoch rokov veku môžu byť prijaté, ak sú vytvorené vhodné materiálne a personálne podmienky a dosahujú požadovanú úroveň v oblasti hygienických návykov a sebaobsluhy a ak to dovoľuje kapacita MŠ /!/.

Do MŠ sa prijímajú deti na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu o umiestnenie dieťaťa do MŠ spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktoré predloží zástupkyni školy. Do MŠ sa prijímajú deti zdravé, aj deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami /ŠVVP/.  Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami predloží zákonný zástupca okrem žiadosti a potvrdenia o zdravotnom stave aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie. Dieťa so ŠVVP môže byť prijaté, ak sú splnené vhodné  materiálne i personálne podmienky.

Prijímanie detí je v kompetencii zástupkýň v jednotlivých EP, od ktorých rodič obdrží rozhodnutie o prijatí dieťaťa s podpisom riaditeľky MŠ.

 

—————

Späť


Kontakt

Materská škola

L. Novomeského 1209/2
Senica
905 01


Riaditeľstvo 034/6546151
Elokované pracoviská: Kalinčiakova 034/6514103

Kolónia 034/6514153

Robotnícka 034/6512551

Martina Bartoňa 034/6512101

J.Kráľa 034/6514828

Komenského 034/6512114

J.Hollého 034/6514727

L.Novomeského 034/6515291