04.04.2016 15:28

EUROROZPRÁVKY


Naša MŠ ul. L. Novomeského 1209/2 sa zapája do Európskeho výtvarného projektu detí materských škôl zo slovenských miest a 3.Európskej školy v Bruseli EUROROZPRÁVKY, ktorý sa realizuje pri príležitosti slovenského predsedníctva v Rade EÚ v trvaní júl - december 2016 v Bruseli.

Do projektu je zapojených 48 slovenských miest, 57 materských škôl, 1 projekt zu ZUŠ Októbrová 32 Prešov a 12 projektov z 3. Európskej školy v Bruseli.

57 materských škôl z jednotlivých miest Slovenska bude maľovať a priestorovo stvárňovať rozprávky zo všetkých členských krajín EÚ. Takto EÚ spozná slovenské mestá a slovenské deti EÚ. 28 klasických rozprávok typických pre jednotlivé krajiny EÚ bude výtvarne spracovaných v plošnej a priestorovej podobe. Prostredníctvom spontánnej detskej tvorby tak Slovensko bude prezentované ako mladá, moderná a dynamická krajina. Zároveň deti predškolského oddelenia Európskej školy v Bruseli budú taktiež svojím spôsobom originálne stvárňovať daných 28 typických európskych rozprávok.
Každá rozprávka tohto projektu hravým spôsobom zavedie naše deti do blízkeho i vzdialeného sveta európskeho spoločenstva. Na úvodnom stretnutí si naša MŠ vyžrebovala francúzsku rozprávku "Palček".
Aktivity projektu sa budú realizovať v triede 5-6 ročných detí v elokovanom pracovisku Komenského 1039 pod vedením pani zástupkyne Renáty Rýzkovej.
Tento originálny projekt bude veľkým prínosom nielen pre slovenské školstvo, ale aj pre deti žijúce v európskom spoločenstve.
V októbri je plánovaná vernisáž a výstava v Bruseli a v novembri - decembri v Bratislave.
Autorkou tohto projektu je p. Mária Zuščinová, ktorá spolupracuje s troma materskými školami v Prešove – MŠ Jurkovičova 17, MŠ Bajkalská 31, M
MŠ Bernolákova 19 pod záštitou primátorky mesta Prešov p.Ing.A.Turčanovej.

Hlavným cieľom výtvarného projektu je
 predstaviť Slovensko ako modernú a dynamickú krajinu
 prispieť k vytvoreniu a pestovaniu vzťahu detí k poznaniu krajín EÚ prostredníctvom rozprávok z rôznych krajín EÚ
 umožniť návštevníkom z rôznych krajín spoznať slovenské mestá cez detskú tvorbu
 prezentovať krásu detského umenia a zdieľať prostredníctvom tohto projektu európske hodnoty
 prostredníctvom rozprávok poznávať kultúru jednotlivých krajín EÚ
 priblížiť klasickou rozprávkou z jednotlivých krajín EÚ nevinnú krásu detskej duše

Čiastkovými cieľmi a odborným poslaním projektu je
 formovať osobnostný rozvoj detí predškolského veku a prostredníctvom rozprávok typických pre jednotlivé krajiny EÚ viesť deti k spoločne zdieľaným európskym hodnotám
 oboznámiť deti s krajinami EÚ a s hlbokou motiváciou výtvarne realizovať rozprávku danej krajiny
 viesť deti k hlbokému citovému prežívaniu pri realizácií rozprávky v literárnej, hudobnej, pracovnej a výtvarnej tvorbe
 zaangažovať do prípravy projektu školu, detí, rodičov a verejnosť
 rozvíjať zmyslové vnímanie, predstavivosť, fantáziu, tvorivosť detí ako aj ich estetické cítenie, vzťah a lásku k umeniu a krajinám EÚ
 prispieť k rozvoju talentu vo výtvarnej, literárnej a hudobno-dramatickej tvorbe
 využívať rôzne materiálové a kombinované techniky ako aj odpadový materiál
 konfrontovať výsledky pomocou video ukážky a prezentácie v slovenčine a angličtine
 nabádať pedagógov k tvorivej aktivite s deťmi
 reprezentovať svoju krajinu v zahraničí
 prehlbovať a spájať výtvarne umenie s tvorivou dramatickou zložkou

—————

Späť


Kontakt

Materská škola

L. Novomeského 1209/2
Senica
905 01


Riaditeľstvo 034/6546151, 034/6546152,
mob:0905579546
Elokované pracoviská: Kalinčiakova 034/6514103

Kolónia 034/6514153

Robotnícka 034/6512551

Martina Bartoňa 034/6512101

J.Kráľa 034/6514828

Komenského 034/6512114

J.Hollého 034/6514727

L.Novomeského 034/6515291